Avís Legal

Titular del web i dades de contacte

http://www.cisicom.com, és un domini a Internet de CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 28498, Foli 111, Inscripció 1ª, Full B138009, amb CIF B60922960 i adreça a Av Príncep D'Astúries, 43-45 2n 2na, 08012 de Barcelona.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres:

Per telèfon, al número 93 415 60 50

Per correu electrònic, escrivint a comsinfo@cisicom.com

Condicions d'ús del web

Les presents condicions d'ús regulen l'accés a aquest web per part dels clients de CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. i altres usuaris d'Internet. Pel fet d’utilitzar aquest web, l'usuari manifesta que accepta sense reserves les presents condicions d'ús.

CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d'accés al web, així com els continguts en ell inclosos o les condicions d'ús recollides en aquest document.

La prestació del servei d'aquest web i les presents condicions d'ús es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Limitació de responsabilitat

El contingut d'aquest web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització per tercers dels continguts, així com es reserva el dret d’actualitzar-los, d’eliminar-los, limitar-los o bloquejar-los, de manera temporal o definitiva.

L'usuari exonera CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o d'aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del programari i maquinari utilitzats per a la navegació.

Donada la naturalesa d'Internet, basada en el concepte d’hipervincle, és possible que aquest web inclogui enllaços a altres webs.

CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS S.L. declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l'accés i utilització dels enllaços a altres webs facilitats en aquest web.

Propietat intel•lectual i industrial

La totalitat d'aquest web: text, imatges, marques, logotips arxius d'àudio i vídeo, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel•lectual i Industrial. Llevat d’indicar-se el contrari, els drets de propietat intel•lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. L'usuari reconeix que l'ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals del propi usuari, i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada dels continguts anomenats constitueix una infracció dels drets de la propietat intel•lectual.

El usuario se obliga a utilizar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se compromete a abstenerse de suprimir, eludir o manipular el "copyright" y demás datos identificativos de los derechos de COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS S.L.o de sus titulares incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que pudieren incluirse en los contenidos. Asimismo, el usuario se abstendrá de emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a través de la web para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como a abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información.

www.cisicom.com és un domini registrat per CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. No pot ser utilitzat, excepte amb autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin de CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. per tal d’evitar confusió entre els nostres clients o descrèdit de CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L.

Aportacions dels usuaris

Excepte acord particular diferent, les aportacions (textos, fotografies, dibuixos, etc.) que els usuaris de l'entorn facin a aquest web implicaran la cessió automàtica del dret d'imatge i dels drets de reproducció, distribució, comunicació o adaptació dels continguts entregats , en un àmbit geogràfic mundial i per un període indefinit. Aquesta cessió permetrà utilitzar el material en el propi entorn (per dur a terme les finalitats que van motivar la recollida), així com també l'autorització per incorporar aquests continguts en aquells suports (CD-ROM, DVD, paper o altres) que permetin una activitat de promoció, arxiu o investigació del web per part dels seus propietaris.

Política per enllaçar a aquest web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web, desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació a la web de CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. s'ha d'atenir a les següents condicions:

Cap vegada, excepte autorització expressa i per escrit de CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. la pàgina que realitzi l'enllaç podrà reproduir de cap manera la web de CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. incloure'l com a part del seu web o dins d'un dels seus marcs, sobre cap de les pàgines o continguts d'aquest web.

No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta, sobre les pàgines d'aquest web o els serveis que s'hi ofereixen.

L'enllaç (excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina) no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L.

Sota cap circumstància, CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l'hiperenllaç, ni de les informacions o manifestacions que s'hi incloguin.

Navegació, accessibilitat i seguretat

Configuració de privacitat recomanada: Mitjana

Consells de seguretat en l'ús d'Internet

Amb l'objectiu d'incrementar la seva seguretat en l'ús d'Internet, li oferim les següents recomanacions:

  1. No obri missatges de correu electrònic d'origen desconegut, i tampoc els arxius adjunts inclosos, ja que poden contenir virus i altres programes malintencionats.
  2. Molts programes de correu disposen de mòduls per a l'eliminació automàtica de correu electrònic no desitjat (SPAM).
  3. Instal•li un programa antivirus i mantingui'l actualitzat constantment.
  4. No faciliti les seves dades personals si no es tracta d'una pàgina web de confiança. Les dades financeres (targeta de crèdit, entre d’altres) només s'han de proporcionar en pàgines webs segures (protocol https).
  5. No utilitzi contrasenyes fàcils d'endevinar. No reutilitzi la mateixa contrasenya en diferents pàgines. No guardi les contrasenyes escrites en documents del seu ordinador.
  6. Verifiqui periòdicament que el seu sistema operatiu està actualitzat contra les últimes vulnerabilitats detectades.
  7. Mantingui sempre actualitzat el seu programari d'Internet (navegador, correu electrònic, clients de missatgeria).
  8. Instal•li un programa tallafocs per impedir atacs al seu ordinador (alguns sistemes operatius inclouen tallafocs de manera gratuïta).
  9. Realitzi, de manera periòdica, còpia de seguretat en suport extern (disquet, CD/DVD, pen drive, etc) dels documents importants del seu ordinador.

Política de privacitat i protecció de dades

Dades sol•licitats

Per accedir a alguns dels espais del web, serà necessari facilitar determinades dades personals que seran tractades de forma automatitzada. Aquestes dades es troben emmagatzemades en fitxers degudament inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades sota la titularitat de CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L.

El responsable del fitxer (CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L.) es compromet a complir amb el deure de secret que preveu l'article 10 de la LOPD, respecte de les dades contingudes al fitxer.

Exercici dels drets Habeas data

El titular de les dades disposa de la possibilitat d'exercir, en qualsevol moment, el dret d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició respecte a quantes dades seves constin emmagatzemades al fitxer de CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. Aquests drets podran ser exercitats mitjançant correu postal a l’adreça Av Príncep D'Astúries, 43-45 2n 2na, 08012 de Barcelona. o per correu electrònic a comsinfo@cisicom.com. En ambdós casos, el titular de les dades ha d'adjuntar a la sol•licitud la fotocòpia del DNI.

Objectius de la recollida de dades

D'acord amb l'article 5 de la LOPD, s'informa a l'usuari que les seves dades seran incorporades a fitxers, dels quals és responsable l'empresa CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS S.L, amb la finalitat de gestionar la pàgina web, així com de tramitar els dubtes i consultes plantejades.

Quan es demani que s'empleni un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s'informarà a l'usuari de la finalitat del tractament, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, dels destinataris de la informació i de la possibilitat per part del titular de les dades d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades.

Alhora, els usuaris autoritzen expressament a l'empresa a enviar-los informació comercial via electrònica, respecte a novetats en l'àmbit dels productes i serveis prestats per la mateixa. En el cas que no desitgin rebre l'esmentada informació, n'hi haurà prou amb notificar-ho via e-mail a consimfo@cisicom.com en qualsevol moment.

Veracitat i actualització de les dades

L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actuals. En el cas que l'usuari introdueixi dades corresponents a una altra persona, s'entendrà que té el consentiment exprés d'aquesta persona, i que aquesta ens atorga autorització per realitzar el tractament descrit. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona, a causa de l'emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

L'usuari ha de comunicar qualsevol modificació de les dades proporcionades, per tal de mantenir les mateixes degudament actualitzades.

Política de seguretat

CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals, així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris del web. L'usuari tindrà en compte, però, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables. És per això que aconsellem consultar l'apartat Recomanacions d'ús d'Internet.

Analítiques web

Aquesta pàgina web utilitza diverses analítiques per conèixer la manera com és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com ara l'adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el programari o maquinari de navegació, etc. Aquesta informació no s'associa als usuaris, i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del web de l'empresa.

Google Analytics

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític del web prestat per Google, Inc. una companyia de Delaware, la oficina principal està a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google"). Google Analytics utilitza cookies, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al web a analitzar l'ús que fan els usuaris del web. La informació que genera la cookie sobre l’ús del web (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostra amb el propòsit de seguir la pista de l’ús del web, recopilant informes de l'activitat del web, i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del web i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. L'usuari pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però l'usuari ha de saber que, si ho fa, pot ser que no pugui usar la plena funcionalitat del web. En utilitzar aquest web l'usuari accepta el tractament de les seves dades per part de Google en la forma i per als fins indicats.

Utilització de cookies

S'entendrà atorgat el consentiment per instal•lar cookies pel fet d’accedir l'usuari a aquesta pàgina web.

Així mateix, s'informa a l'usuari de que l'empresa realitzarà un tractament de les següents dades: adreça IP, data, hora, tipus i configuració del navegador, sistema operatiu i pàgines anteriors visitades.

En cap cas les cookies d'aquest web seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l'afectat. L'empresa no serà responsable del possible tractament de les cookies per part del proveïdor de hosting de la pàgina web.

En tot cas, l'usuari pot desactivar la utilització de cookies seguint les instruccions del seu navegador o utilitzant la funció de navegació privada.

Canvis en les condicions d'ús, avís legal i política de privacitat d'aquest web

CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. es reserva el dret de fer canvis unilateralment en les condicions d'ús, avís legal i política de privacitat d'aquest web. CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. publicarà aquests canvis a la web, sent responsabilitat de l'usuari verificar periòdicament l'existència d'aquests canvis. La utilització d'aquesta web després de la publicació dels canvis en la política d'ús constitueix una acceptació dels canvis, així com del necessari i legítim tractament de dades personals.

Per a qualsevol aclariment, si us plau, no dubteu en contactar amb CISI COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L.

Prevalença de la versió espanyola

En cas que es tradueixi aquest avís legal a altres idiomes, quan hagi discrepància, la versió espanyola prevaldrà.
POLÍTICA DE COOKIES

Aquest portal utilitza cookies pròpies i d‘empreses col·laboradores, la utilització és necessària per al correcte funcionament de la mateixa així com per poder adaptar als seus hàbits de navegació i/o els seus interessos els continguts de les cerques (Analítiques Web i màrqueting).

Si segueix amb la navegació en aquesta web amb les cookies activades en el navegador entenem que consent el tractament realitzat conformi les condicions establertes en la present Política de Cookies.

La utilització de les cookies pròpies és imprescindible per a la correcta visualització i carregament de les pàgines de la nostra web.

Informació general sobre les cookies

Quan accedeix a una web que utilitza cookies, la web fa que el navegador crei en el seu equip (ordinador, tableta, telèfon etc) petits fitxers amb informació necessària per al funcionament de la web. Aquests fitxers (les cookies) formen part de la tecnologia necessària per al correcte funcionament del lloc web i no són perjudicials per l‘equip utilitzat. Aquests petits fitxers de dades que el servidor d‘Internet envia al dispositiu s‘associen únicament al seu navegador per identificar i resoldre errors, i per permetre a la web recordar les seves preferències i reconèixer-li en successives visites.

Cookies pròpies

Entre les cookies que utilitzem es troben:

Ús de complements i cookies de tercers

Aquesta web utilitza diversos complements i cookies de tercers. Navegar per aquesta web amb les cookies activades comporta necessàriament l‘acceptació de la política de privacitat establerta pel proveïdor del complement o cookie. Si no acceptes l‘ús d‘aquestes cookies, pots bloquejar-les en el navegador.

Els complements i cookies empleats inclouen:

Complement Principals cookies empleades Propòsit del complement Política de privacitat del proveïdor
cookies de sesió ASPSESSION
IDAASRSBAB
ATUVC
Cookies de sessió de l‘empresa abastodenoticias.com, utilitzades per a la publicació de notícies http://www.abastodenoticias.com/privacidad.asp
Google Analytics __utma, __utmb, __utmc, __utmz, etc GAPS/NID/PREF/SAPISID/SID/SSID Google Analytics envia a Google adreça IP i informació anònima sobre l‘ús de la pàgina, amb l‘objectiu de proporcionar-nos informació de com els usuaris interaccionen amb la web www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Com impedir l‘ús de cookies i com esborrar les cookies

Li informem que pot oposar-se al tractament de les dades de les cookies, bloquejant la instal·lació en el navegador que utilitza, així com utilitzant la navegació privada i/o d‘incògnit.

En cas que estigui utilitzant un equip compartit, li recomanem que en acabar elimini la informació sobre el seu historial de navegació, caché i cookies.

La majoria de navegadors permet desactivar i esborrar completament les cookies, per a això pot consultar l‘ajuda del seu navegador a les següents pàgines d‘ajuda:

ATENCIÓ: En cas de bloquejar les cookies del seu navegador és possible que determinats serveis o funcionalitats de la web no funcionin correctament.

NOTA: la informació oferida és a data 20 de gener 2014 i li informem que amb el pas del temps pot no resultar exhaustiva, a pesar que periòdicament la present política de cookies és revisada.