CfinVEl millor i més eficaç software per a la gestió de patrimonis immobiliaris

Cfin V és una de les solucions més implantades per les empreses d'administració de finques i gestores patrimonials del país, gràcies a les seves principals virtuts: facilitat d'ús, fiabilitat i gran funcionalitat.

Disposa de tres versions: Base, Plus i Empresarial; que unides als seus mòduls opcionals disponibles, li permeten oferir una àmplia resposta a les necessitats de les empreses del sector.

Li ofereix un servei de manteniment dels seus aplicatius que inclou actualitzacions i assistència tècnica, per garantir el màxim rendiment de l'aplicatiu; així com un plus de seguretat a l'usuari de la mateixa.

Les actualitzacions de l'aplicatiu, que són notificades online al client, inclouen millores i noves prestacions; així com l'actualització a tots els canvis legals i fiscals.

 • Interfase àgil i intuïtiu La funcionalitat i operativa de l'aplicatiu està dissenyada per facilitar a l'usuari la seva compressió i ús.
 • Traçabilitat Localització en tot l'aplicatiu d'una determinada persona, telèfon, mail, etc.
 • Bilingüe Permet emetre informes segons l'idioma del client.
 • Multiempresa Una única base de dades i múltiples empreses d'administració.
 • Multiusuari Segons les seves necessitats pot optar per una instal·lació mono o multiusuari.
 • Multiplataforma El mateix aplicatiu però dos possibles ubicacions de les dades: local o en el núvol.
 • Modular i escalable Tres versions per CfinV: Base, Plus i Empresarial. Els seus diversos mòduls ens permeten oferir-li un producte ajustat a les seves necessitats.

Prestacions

 • Gestió de tot tipus de patrimonis

  Permet el control de patrimonis de tercers i propis, sense límit d'immobles administrats, ja siguin edificis sencers o propietats segregades. També contempla les propietats indivises (comunitat de béns).

 • Gestió de tot tipus de repercussions

  És l'aplicatiu més complet del mercat pel que fa a les repercussions legals previstes en la Llei d'Arrendaments Urbans: renda, obres de millora i conservació i despeses generals.

 • Notificació d'índexs IPC en línia

  Despreocupis de consultar els índexs d'IPC, el nostre aplicatiu l'avisarà en el moment que es publiqui cada mes el nou índex.

 • Emissió de rebuts

  Disposa de la possibilitat d'emetre els rebuts de lloguer en format paper o en format electrònic (quadern 19 adaptat a la normativa SEPA).

 • Gestió de tresoreria

  Inclou una completa gestió de pagaments i cobraments, amb un històric de tots els moviments produïts.

 • Gestió fiscal

  Realitza el càlcul i confecciona els models oficials 303 i 111 així com els anuals 390, 190, 347 i 184. Contempla la presentació telemàtica dels mateixos, així com el càlcul corresponent a la prorrata anual de cada propietat.

 • Gestió de pagaments a industrials

  Disposa de tractament específic per a la gestió mitjançant venciments de les factures a proveïdors, incloent-hi el pagament mitjançant fitxer bancari (quadern 34) i la comunicació del pagament.

 • Gestió de liquidacions

  Confecciona, en diferents formats, les liquidacions de cobraments i pagaments, així com el pagament de les mateixes en format xec o transferència bancària.

 • Facturació d'honoraris

  Inclou la facturació periòdica de la factura dels honoraris als propietaris i també la possible facturació esporàdica a altres persones físiques o jurídiques, a les quals se'ls realitzi algun tipus de gestió.

 • Històrics de la informació

  Disposa de tractament històric de la informació liquidada a la propietat, pel que fa a cobraments i pagaments; és a dir, aquests no s'esborren i estaran disponibles sempre que ho desitgem, ja sigui per consultar el document corresponent o per consultar l'històric de moviments produïts en cada rebut de lloguer.

 • Liquidacions històriques

  Un cop tancada la liquidació de la propietat podrem tornar a emetre els informes corresponents a un període ja actualitzat, tantes vegades com ho necessitem. Nota: Disposant del mòdul opcional de Gestió de Documents, tindrem accés des de la fitxa de la finca a una còpia de la liquidació.

 • Control d'accés a l'aplicatiu

  Complint amb la normativa RGPD, l'aplicatiu protegeix amb password per usuari l'accés al mateix. També contempla diferents perfils d'usuari, per poder limitar la manera d'accés (només consulta, no impressió, control total, etc.)

Mòduls

 • NORMA 43

  La norma o quadern 43 es va crear per cobrir les demandes de determinades empreses que desitjaven rebre de les entitats financeres els moviments dels seus comptes, a través de mitjans digitals. Aprofitant els múltiples avantatges que aquesta norma ens ofereix, vam llançar el mòdul Norma 43, que permet la generació automàtica de càrrecs a les finques, des del fitxer de dades facilitat per l'entitat. Només cal indicar unes dades bàsiques (referència mandat, proveïdors, etc ...) perquè el mòdul ens generi cadascun dels pagaments inclosos en el fitxer, el que ens permet estalviar en temps i errors de codificació.

 • Enllaç amb comptabilitat

  Mitjançant aquest mòdul estalviarà duplicitat de tasques, ja que en efectuar una operació en el nostre aplicatiu que requereixi el seu corresponent assentament comptable, aquest es veurà reflectit en la seva aplicació de comptabilitat. Disposem de diversos interfases desenvolupats amb diferents aplicatius comptables (consultar compatibilitat amb el seu software).

 • Comptes corrents

  Per a aquelles empreses que volen portar un control dels seus comptes financers, caixa i bancs, sense necessitat de coneixements comptables, hem dissenyat el mòdul de comptes corrents. Amb molt poc esforç tindrem a l'instant el saldo dels comptes, per facilitar que puguem quadrar-los.

 • Codi de barres

  Si el volum de rebuts no domiciliats emesos per l'empresa és considerable, podrem agilitzar el cobrament mitjançant el mòdul de Codi de barres, que ens permetrà emetre el rebut amb el codi de barres inserit en el mateix. En el moment del cobrament, mitjançant un lector, podrem donar-lo per cobrat directament en l'aplicatiu.

 • IBI "La Caixa"

  Aquest mòdul s'ha creat amb la finalitat de poder processar el fitxer facilitat per l'entitat bancària "La Caixa", per gestionar el pagament dels rebuts de l'Impost de Béns Immoble que tinguem domiciliats en el compte. Un cop descarregat el fitxer des de la pàgina web de "La Caixa", podrà visualitzar el contingut i determinar com procedir amb cada rebut: pagar el rebut, no pagar-lo o donar-lo de baixa de forma definitiva. Després es generaran de manera automàtica els càrrecs corresponents.

 • Gestió de despatxos

  Especialment dissenyat per a la gestió de despatxos professionals, aquest mòdul us permet confeccionar els models oficials corresponents a la seva activitat, amb un impacte mínim de càrrega de treball, ja que els ingressos són generats automàticament per l´aplicatiu (honoraris) i únicament ha d'introduir les despeses generades durant el període a declarar. Podrà confeccionar de manera molt àgil pressupostos del seu despatx i un compte de resultats.

 • Norma 57 – Rebuts indomiciliats

  Si el volum de rebuts indomiciliats emesos pel seu despatx és per la seva empresa un mal de cap, el mòdul Norma 57 li permetrà alleugerir aquesta càrrega de treball, permetent-li emetre els rebuts i enviar-los per correu o e-mail als llogaters, per què efectuïn el pagament a qualsevol oficina de l'entitat bancària col·laboradora. Un cop efectuat el pagament, aquest li serà notificat mitjançant suport digital i es generarà el cobrament de manera automàtica a l'aplicatiu.

 • Publicació web

  Vol obrir el seu despatx a Internet? La societat actual, cada vegada més rendida a la tecnologia, valora l'esforç que les empreses efectuen per adaptar-se a les noves tecnologies. En aquest sentit, el mòdul de Publicació web li permetrà oferir aquest plus als seus clients, sense esforç per part seva. El mòdul està disponible en dues versions: Base i Plus. Les liquidacions o resums per a la renda seran publicats quan així ho indiqui a la pàgina web de la seva empresa, i el seu client, mitjançant un login i password facilitats per Vostè, podrà consultar-los i imprimir-los a qualsevol hora. Però a més, en cas de disposar de la versió Plus, podrà publicar tant els pagaments (amb els seus corresponents comprovants en cas de disposar del mòdul de Documents) com els cobraments de cadascun dels llogaters (de manera individualitzada). Així mateix, els seus clients també podran comunicar-li qualsevol avaria o incidència que succeeixi en l'immoble arrendat. Així de fàcil.

 • Comunicacions

  E-mails, sms ... Aprofitant la proliferació d'aquests sistemes de comunicació podrà, mitjançant el mòdul de Comunicacions, enviar als seus clients correus electrònics o sms; notificant, per exemple, la devolució que acaba de rebre del rebut del lloguer d'aquest mes, o l'increment a aplicar per qualsevol de les repercussions previstes (IPC, IBI, obres ...)

 • Gestió de Documents

  S'imagina el seu despatx amb el mínim de documents a sobre les taules? S'imagina no haver d'aixecar-se de la cadira per consultar una escriptura o la còpia d'una liquidació? Tot això i molt més ja és possible, gràcies al mòdul de Gestió de documents. Les liquidacions i notificacions d'augment, per exemple, seran arxivades directament, des de l'aplicatiu al formulari de documents de cada finca, propietat o llogater, de forma automàtica. La resta de documents s'assignen directament des del formulari de documents de cada punt d'informació (propietat, finca, llogater, industrial, pagaments, etc.), mitjançant l’escàner o creant un document (Word, Excel, etc ...). La consulta d'un contracte de lloguer, per exemple, la podrem efectuar des de la fitxa del llogater i la consulta d'una factura d'una reparació des de la fitxa del pagament corresponent.

 • Incidències:

  Li permetrà tenir un control absolut de tots els expedients oberts d'un immoble o d'una finca (incidència, revisió, sinistre, morositat, venciment contracte, etc.), coneixent en tot moment el seu estat actual (pendent factura, pendent visita industrial, pendent abonament fiança Incasol, etc.); així com la data de proper contacte. El mòdul l'avisarà de tot allò que l'usuari ha d'atendre avui o de les trucades que ha d'atendre mentre estava fora del despatx. Incorpora també l'inventari de revisions, inspeccions, venciments o manteniments de cada immoble, generant els expedients de pròxima execució de manera automàtica. Des de cada finca, immoble o industrial, podrem saber en tot moment tots els expedients vinculats, ja estiguin oberts o tancats.

 • CfinScan:

  El mòdul CfinScan permet extreure i emmagatzemar automàticament les factures dels proveïdors rebudes per correu electrònic o correu postal (un cop digitalitzada). La primera part del procés, basada en la tecnologia OCR (reconeixement òptic de caràcters), extreu el màxim d’informació del document (data factura, import, proveïdor, destinatari, etc.) per a que posteriorment es comptabilitzi i emmagatzemi la factura/càrrec al Propietari corresponent. En el cas de disposar també del mòdul NORMA43 s’emmagatzema la factura en el càrrec preexistent.

 • Fiances INCASOL:

  Si disposa de concert amb l'INCASOL (Institut Català del Sòl) aquest mòdul li serà de gran utilitat, ja que li permet presentar un fitxer d'intercanvi a l'INCASOL, notificant les altes i baixes produïdes en el trimestre. Un cop rebut i processat, l'entitat envia un altre amb la indicació per a cadascun dels números de registre, corresponent a cada contracte, i aquest és actualitzat automàticament en la fitxa de dades del contracte.

 • Ocupacions especials:

  El mòdul d'Ocupacions Especials gestiona lloguers de llarga durada, lloguers per temporades i/o lloguers de menor estada; d'aquesta manera, en una única liquidació, apareixeran tots els lloguers del període, siguin del tipus que siguin. Diverses funcions, com ara el calendari d'ocupació o la recerca de disponibilitat, li permetran gestionar aquest tipus de producte d'una forma àgil.

 • Patrimonis propis:

  Per a tots aquells patrimonis acollits al règim fiscal especial, l'activitat principal dels quals és l'arrendament d'habitatges. Aquest mòdul li permetrà la introducció de les despeses pròpies de la societat, les despeses dels immobles i els ingressos (corresponents als lloguers), mitjançant els quals elaborar l'informe necessari per obtenir la renda bonificada de cada entitat (immoble). En definitiva, podrà obtenir un compte de resultats per a cada un d'ells.

 • Analític:

  De ben segur que molts dels seus clients agraeixen la claredat i qualitat de la informació que la nostra aplicació els ofereix, sobre el seu patrimoni. El mòdul analític ofereix més valor afegit a la seva gestió, millorant encara més la informació subministrada, permetent la confecció d'estudis de rendibilitat de les finques o l’estadística d'ocupació; per exemple, amb atractius gràfics per facilitar la seva comprensió. Des del punt de vista de la seva empresa, a més, l'ajudarà a conèixer amb més detalls la seva cartera d'administració, oferint informes de rendibilitat de la mateixa o estadístiques de devolucions. En definitiva, un mòdul per a aquelles empreses que desitgen un anàlisi més detallat de la informació de què disposen. I tot, aprofitant la informació que ja tenen a la base de dades, sense que això suposi una càrrega de treball addicional.

Requeriments

 • Sistema operatiu Windows 8.1, 10 i 11.
 • 20 Gb d'espai disponible en disc fix.
 • Processador i3 amb 4 Gb de memòria RAM  (recomenat i5 amb 8 Gb de memòria RAM).
 • Microsoft Office 2016 o superior.
 • Microsoft SQL Express o Standard 2017 o superior (en instal·lacions que requereixen BBDD SQL).
 • Per a l'a 'actualizació automàtica del programa, informació en línia i enviament de correus electrònics, es requereix connexió a internet.

Totes les marques que es detallen són propietat dels seus respectius fabricants.

A CISI volem donar-li la millor atenció possible. És per això que agrairem ens comuniqui aquells aspectes del nostre software, o del nostre servei, que pugui ser millorable; així com qualsevol petició o consulta que ens vulgui fer.

Si No
He llegit i accepto la política de privacitat

Les dades facilitades seran tractades sota la responsabilitat de CISI, amb la finalitat d'atendre la vostra sol·licitud, així com posar-nos en contacte amb vosaltres. Tractarem les vostres dades amb base en el vostre consentiment. El destinatari de les vostres dades serà el Responsable del tractament. Vostè té dret a exercir els drets de protecció de dades davant del Responsable del tractament. També té dret a presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control de protecció de dades competent. Podrà trobar més informació a la nostra Política de Privadesa.